İlyas Əfəndiyev

QARABAĞNAMƏ

Hökmdar qızı»)

iki hissəli faciə

Quruluşçu rejissor Mərahim FƏRZƏLİBƏYOV
Quruluşçu rəssam İsmayıl MƏMMƏDOV
Musiqi tərtibatı Həmid KAZIMZADƏ
Geyim rəssamı Aygün MAHMUDOVA
İşıq üzrə rəssam Rafael HƏSƏNOV
ROLLAR İFAÇILAR
İbrahim xan Kazım ABDULLAYEV
Ağabəyim ağa Məsmə ASLANQIZI
Axund Mirmöhsün ağa Rafiq ƏZİMOV
Mirzə AĞABƏYLİ
Tubu xanım Firəngiz MÜTƏLLİMOVA
Səltənətbəyim Ləman İMANOVA
Əbülfət xan Kazım HƏSƏNQULİYEV
Saday bəy Sabir MƏMMƏDOV
Rövşən KƏRİMDUXT
Cavad xan Ramiz MƏLİK
Kəlbəli xan Əli NURZADƏ
Pərviz BAĞIROV
Məhəmməd xan Hacı İSMAYILOV
Hüseynqulu xan Anar HEYBƏTOV
İlyas ƏHMƏDOV
Sisianov Ramiz NOVRUZ
Elxan QULİYEV
Lisanoviç Elşən CƏBRAYILOV
Aslan ŞİRİN
Vanya Koxa Əjdər HƏMİDOV
Haykanuş Əminə BABAYEVA
Nigar GÜLƏHMƏDOVA
I əsgər Rəşad BƏXTİYAROV
II əsgər Elnur QƏDİROV
Cariyə Şəlalə ŞAHVƏLƏDQIZI
Bəyim Rada NƏSİBOVA
Çapar Elnar QARAYEV

İlk tamaşa 10 mart 2011-ci ildə oynanılıb

Please follow and like us: